Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób korespondujących z Astrafox Sp. z o.o. drogą mailową

banery data science

Informacje o przetwarzania danych osobowych osób korespondujących z Astrafox Sp. z o.o. drogą mailową

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z ASTRAFOX Sp. z o.o.

Administrator i Inspektor Danych Osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ASTRAFOX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-826) przy ul. Poloneza 93, tel.: + 48 22 355 21 60, adres e-mail: office@astrafox.pl, dalej jako „Administrator” lub „My”.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@astrafox.pl.

Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania

3. Podane w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze prowadzonej korespondencji mailowej.

4. Jeżeli zwrócisz się do Nas z prośbą o przedstawienie naszej oferty, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania Ci odpowiedniej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (jeśli miałbyś być stroną umowy) lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jeśli reprezentujesz podmiot prawny.

5. Jeżeli jesteś stroną umowy zawartej z ASTRAFOX Sp. z o.o. przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu jej prawidłowego wykonania (konieczna komunikacja w celu prawidłowego wykonania umowy/zamówienia).

6. Jeśli jesteś osobą wyznaczoną do kontaktu przez naszego Kontrahenta w celu realizacji przedmiotu umowy, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest prowadzenie komunikacji w związku z zawartą umową.

Odbiorcy danych

7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (serwis oprogramowania, hosting skrzynek mailowych, hosting serwerów), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania

8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Prawa osób fizycznych

9. Na zasadach opisanych w RODO posiadasz prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

c) żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

e) przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO);

10. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na adresy mailowe wskazane w punkcie 1 i 2 powyżej, lub listownie na adres siedziby Administratora.

11. Każda osoba fizyczna posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

12. Podanie danych osobowych w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji e-mail. Podanie innych danych w treści korespondencji jest również dobrowolne i zależne od sprawy, z którą zwracasz się do Administratora.

Informacje o braku profilowania i braku przekazania danych poza EOG

13. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.