Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów do pracy w Astrafox Sp. z o.o.

banery data science

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów do pracy

w Astrafox Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ASTRAFOX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-826) przy ul. Poloneza 93, tel.: + 48 22 355 21 60, adres e-mail: office@astrafox.pl, dalej jako „Administrator”.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@astrafox.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

4. Jeżeli ubiegasz się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22(1) Kodeksu Pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Pozostałe dane np. Twoje zdjęcie, dane do kontaktu oraz inne informacje zawarte np. w liście motywacyjnym będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Zgodę wyrażasz poprzez swoje wyraźne działanie polegające na dobrowolnym wysłaniu przez Ciebie swoich dokumentów aplikacyjnych.

5. Jeżeli ubiegasz się o zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, B2B) Twoje dane osobowe, które są dla Administratora niezbędne do zawarcia umowy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Pozostałe dane, które nadmiarowo zawrzesz w dokumentach aplikacyjnych np. zdjęcie, informacje o hobby, będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Zgodę wyrażasz poprzez swoje wyraźne działanie polegające na dobrowolnym wysłaniu przez Ciebie swoich dokumentów aplikacyjnych.

Okres przechowywania i możliwość odwołania zgody

6. Standardowo Twoje dane osobowe z dokumentów aplikacyjnych będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.

7. Jeśli wyrazisz zgodę, Twoje dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku lub krócej, jeśli wycofasz wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich danych.

8. W celu odwołania zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji należy wysłać wiadomość na adres mailowy: office@astrafox.pl lub iod@astrafox.pl.

Odbiorcy danych

9. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych, hosting serwera) prawne, doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osób fizycznych

10. Na zasadach opisanych w RODO posiadasz prawo do:

a) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

b) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,

c) żądania sprostowania danych,

d) żądania usunięcia danych,

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych.

11. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na adresy mailowe wskazane w punkcie 1 i 2 powyżej, lub listownie na adres siedziby Administratora.

12. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu lub do podania danych

13. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Informacja o braku profilowania i braku przekazywania danych poza EOG

14. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Oświadczenie zgody dot. rekrutacji w przyszłości:

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przyszłych rekrutacji, w tym na inne stanowiska prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ASTRAFOX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.