Audyt Business Intelligence

banery data science

Dlaczego warto przeprowadzić audyt BI?

Audyt Business Intelligence to sposób na wielopoziomowe sprawdzenie kondycji środowiska raportowego w organizacji, pozwalający na usprawnienie obecnych procesów raportowych, weryfikację nowych obszarów analitycznych i poprawę wydajności wykorzystywanych systemów.  Celem audytu jest zestawienie potrzeb analitycznych działów firmy, które korzystają z raportów, z tym, co obecnie mają do dyspozycji po stronie środowiska BI. Na tej podstawie wskazujemy zasadność oraz kierunek rozwoju lub redukcji skali całego środowiska mając na uwadze zarówno zaadresowanie wszystkich zebranych wymagań, przy najwyższym poziomie efektywności kosztowej związanej z utrzymaniem infrastruktury.

Korzyści z przeprowadzenia audytu

  • twoja organizacja otrzymuje od nas raport dotyczący obecnego stanu środowiska BI
  • zestaw rekomendacji wraz action pointami i roadmapą ich wdrażania z opisem każdego etapu, dotyczącym tego, jakie korzyści przyniosą wskazane zmiany.
  • rekomendacje dotyczące efektywności kosztowej, na którą składają się między innymi: zasadność wykorzystywania wszystkich narzędzi znajdujących się w staku technologicznym Twojej firmy, wykorzystanie zasobów chmurowych baz danych, które cyklicznie generuje koszty oraz wykorzystanie zasobów ludzkich potrzebnych do utrzymania raportów vs. możliwości automatyzacji.

Jesteś zainteresowany Audytem BI w swojej organizacji? Skontaktuj się z nami już dziś

Zakres audytu

Audyt obejmuje szereg obszarów, które możemy wyodrębnić ze środowiska BI i dotykając obszarów narzędziowych skupia się na wykorzystywanych w firmie technologiach, ich specyfice oraz możliwościach technicznych. Skupiając się na procesie powstawania raportów, od momentu pozyskania danych, przez proces ETL przechowywania ich w bazie, konstrukcji widoków i raportów, oceniamy dostępność każdego z tych punktów pod kątem możliwości szybkiego wprowadzania zmian, responsywności bazy danych pod kątem możliwości szybkiego tworzenia i przeglądania raportów oraz weryfikacji wąskich gardeł kompetencyjnych które mogą hamować prace wszystkich zespołów zaangażowanych w środowisko, zarówno po stronie deweloperskiej jak i biznesowej.

Przegląd istniejących rozwiązań BI

Przegląd dotyczy oceny istniejących narzędzi w zakresie zaspokajania obecnych i przyszłych potrzeb organizacji z uwzględnieniem roadmapy jej rozwoju, pod kątem zabezpieczenia możliwości skalowania środowiska w przyszłości. Sugerujemy optymalny dobór komponentów i licencji istniejącego oprogramowania, wybór nowych technologii, które mogą zastąpić kilka innych obecnie używanych konsolidując ich funkcje. Mamy na uwadze również możliwości wykorzystania technologii darmowych / opensource, kiedy ocenimy, że ponoszenie kosztów licencyjnych nie jest zasadne.

Analiza procesów związanych z przetwarzaniem danych

W tym kroku skupiamy się na optymalizacji procesów zasilania hurtowni i raportowania. Z doświadczenia wiemy, że przemieszczanie procedur między środowiskami wpływa na koszty chmurowych baz danych i czas wykonania procedur. Czasami mamy ograniczony czas na aktualizację danych, np. 2 godziny między dostępem nowych rekordów a oczekiwanymi raportami. Pomimo dużych ilości danych, odpowiednia optymalizacja może znacząco skrócić czas przetwarzania.

Ewaluacja jakości danych i ich źródeł

W parze z wyżej wymienionymi procesami przetwarzania danych idzie ich jakość i dostępność w źródłach. W tym obszarze skupiamy się na kompletności zestawów danych, weryfikacji właściwego mapowania pod kątem budowy wykorzystywanych wskaźników, ocena sposobu pozyskiwania danych ze źródeł, tj. wykorzystanie właściwych conectorów, ich potencjał wydajnościowy oraz ograniczenia.

Ocena dostępności i wydajności raportowania

Na tym etapie oceniamy dostępność istniejących raportów oraz możliwość szybkiego tworzenia nowych. Analizujemy, czy użytkownik biznesowy może tworzyć raporty samodzielnie, i jeśli nie, czy powinien mieć taką możliwość. W przypadku potrzeby wsparcia dewelopera, identyfikujemy potencjalne przeszkody w jego pracy, wskazując rekomendacje usprawnień.

Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań użytkowników końcowych

Bardzo istotnym elementem audytu jest jego część pozatechniczna, oderwana od technologii, która obejmuje szeroki wywiad z użytkownikami biznesowymi, którzy najlepiej potrafią wskazać zalety oraz deficyty środowiska BI. Środowiska, które z ich perspektywy nie jest platformą składającą się z określonych aplikacji, tak jak to rozumieją administratorzy i deweloperzy, a źródłem informacji, które na co dzień umożliwiają im pracę, w często dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Oni również mogą wskazać, jakie informacje potencjalnie mogą im otworzyć kolejne drzwi i dać impuls do rozwoju firmy w nowych obszarach.

Metodologia

Metodologicznie, prowadząc audyty środowisk BI, bazujemy na trzech etapach, które mają na celu kolejno rozpoznanie potrzeb w zakresie raportowania i dostępności danych w środowisku BI, przegląd infrastruktury wraz z oceną tego, czy obecnie dostarczane produkty raportowe spełniają 100% wymagań biznesu oraz etap raportowania, na którym przekazujemy wyniki naszych prac wraz z rekomendacjami.

Spotkanie z kluczowymi interesariuszami, zgromadzenie dokumentacji, zrozumienie celów biznesowych

Na tym etapie prowadzimy rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie potrzeb raportowych, oraz kluczowymi odbiorcami raportów. Celem są zarówno zrozumienie tych potrzeb i zebranie potrzebnej dokumentacji jak i dotarcie do osób / działów, które obecnie nie korzystają ze środowiska BI wykonując jednocześnie dużą ilość powtarzalnej pracy przy arkuszach kalkulacyjnych.

Przegląd infrastruktury, zasobów, procesów i danych

Etap analizy koncentruje się na ocenie infrastruktury. Na wysokim poziomie badana jest efektywność środowiska, uwzględniając bezpieczeństwo danych i uprawnień. Analiza dotyczy także narzędzi składowych, takich jak health check serwerów i moc obliczeniowa maszyn. Rozpatrywane są procesy, identyfikując problemy w raportach i komunikacji. Na końcu oceniana jest jakość danych, ich dostarczanie oraz metody łączenia ze źródłami, z uwzględnieniem tempa dostarczania i dostępności raportów.

Przedstawienie wyników, rekomendacji i propozycji działań naprawczych

Ostatni etap polega na przygotowaniu raportu z audytu z rekomendacjami dotyczącymi usprawnień środowiska. Często wydajność można poprawić niskim kosztem, dzięki zmianom w procesach lub administracji narzędzi. Spotykamy się z kluczowymi interesariuszami, omawiając raport, uzasadniając potrzebę usprawnień, sugerując działania naprawcze i wskazując przewidywane korzyści.

Maksymalizuj efektywność i oszczędza

Audyt środowiska BI to nie tylko szansa na wdrożenie nowych narzędzi, które usprawnią Twoją pracę. To przede wszystkim możliwość maksymalizacji wydajności obecnie używanych rozwiązań przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich utrzymania. Bez dokładnej analizy, łatwo ulec pokusie inwestycji w drogie i przeskalowane rozwiązania chmurowe, które, mimo wysokich kosztów, mogą sprawiać wrażenie efektywności. Optymalizując istniejące środowisko, nie tylko zredukujesz bieżące wydatki, ale również zaoszczędzisz w przyszłości.

Audyt dostarczy Ci również konkretnych rekomendacji dotyczących jakości, wydajności i bezpieczeństwa Twojego środowiska BI. Dzięki kompletnej mapie drogowej wdrożeń, zrozumiesz korzyści i koszty związane z proponowanymi zmianami. Otrzymasz wsparcie nie tylko w zakresie technologii, ale również w budowaniu kompetencji zespołu oraz w długoterminowej współpracy.

Nie czekaj. Zoptymalizuj swoje środowisko BI i zdecyduj się na świadome inwestycje, które przyniosą realne korzyści dla Twojego biznesu. Przeprowadź audyt już dziś!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się