Regulamin Webinarów organizowanych przez Astrafox sp. z o.o. oraz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi

Regulamin Webinarów organizowanych przez Astrafox sp. z o.o. oraz

Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usługi drogą elektroniczną jaką jest organizacja i przeprowadzenie Webinaru przez Współorganizatorów na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Przed przystąpieniem do korzystania z usługi, Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Webinarów organizowanych przez Astrafox sp. z o.o. oraz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi;

2. Współorganizatorzy – Podmioty organizujące i przeprowadzające Webinar, tj.:

     a. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, ul. Sterlinga 26, 90-212  Łódź;

     b. ASTRAFOX Sp. z o. o., ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa.

3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca lub zamierzająca skorzystać z Webinaru;

4. Webinar – usługa internetowego seminarium o charakterze szkoleniowym realizowana przez Współorganizatorów niezależnie od formy (wykład, cykl wykładów, debata internetowa, wywiad tematyczny etc.), mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy Uczestników;

5. Urządzenie końcowe – urządzenie wraz z oprogramowaniem umożliwiające Uczestnikowi udział w Webinarze;

6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.);

7. Rejestracja – oświadczenie woli Uczestnika składane za pośrednictwem formularza Rejestracji na Webinar.

§ 2 Wymagania techniczne

1. Do prawidłowego korzystania z Webinarów urządzenie końcowe Uczestnika (komputer, smartfon, tablet) powinnno pozwalać na korzystanie z zasobu Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

2. Webinar odbędzie się za pośrednictwem programu Microsoft Teams, z którego Uczestnik może korzystać za pomocą linku poprzez przeglądarkę internetową.

§ 3 Rejestracja na Webinar

1. W celu zarejestrowania na Webinar, Uczestnik jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie wymaganych danych oraz zaakceptować niniejszy regulamin.

2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i zatwierdzenie Zgłoszenia poprzez aktywowanie dedykowanego przycisku „Wyślij” jest równoznaczne z zawarciem ze Współorganizatorami umowy o świadczenie usługi drogą elektronicznej, której przedmiotem jest uczestnictwo w Webinarze.

3. Uczestnik ma możliwość złożenia oświadczeń o wyrażeniu dobrowolnych zgód na prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz otrzymywanie drogą elektroniczną i telefoniczną informacji handlowych od Współorganizatorów. Wyrażenie zgód jest dobrowolne i nie warunkuje uczestnictwa w Webinarze.

§ 4 Prawa i obowiązki stron

1. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rejestracji.

2. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinaru w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.

3. Współorganizatorzy mogą wprowadzić zmiany w programie Webinaru oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Webinaru z ważnych powodów a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Współorganiztarorami na udział w Webinarze.

4. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Współorganizatorów za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Webinaru, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich.

5. Ponadto Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności:

a. za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w Webinarze, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału;

b. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie;

c. za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarze;

d. za zdarzenia spowodowane siłą wyższą;

e. za przekazanie przez Uczestnika danych rejestracji do Webinaru osobom trzecim.

§ 5 Reklamacje

1. Uczestnik może zgłosić reklamacje związaną z Webinarem. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres mailowy office@astrafox.pl.

2. Osoba składająca reklamację powinna podać swoje dane, w tym dane kontaktowe oraz opis przyczyny będącego podstawą reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.

3. Współorganizatorzy rozpatrują reklamację nie później niż w terminie 21 dni i udzielają odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6 Własność intelektualna

1. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Webinarium.

2. Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu, Współorganizatorzy udzielają Uczestnikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z treści dostępnych w ramach Webinaru wyłącznie jednak dla własnych potrzeb Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu treści Webinaru ani materiałów z Webinaru, ani udostępniania tych treści osobom trzecim.

§ 7 Dane osobowe

1. Współadministratorami danych Uczestników są Współorganizatorzy Webinaru tj.:

a. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź;

b. ASTRAFOX Sp. z o. o., ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa.

2. Współorganizatorzy wyznaczyli Inspektorów ochrony danych, z którymi można się kontaktować na adresy mailowe: iod@ahe.lodz.pl oraz  iod@astrafox.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:

a. organizacji Webinaru – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Webinaru (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)

b. obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, jakim jest organizacja Webinaru (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c. dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów jakim jest dochodzenie i obrony przed roszczeniami oraz archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Jeżeli podczas rejestracji na Webinar, Uczestnik zaznaczy nieobowiązkowe zgody znajdujące się pod formularzem (na marketing mailowy lub marketing telefoniczny), dane osobowe Uczestnika w zależności od wyrażonych zgód i podanych danych, będą przetwarzane w celach:

a. wysyłania przez Współadministratorów treści marketingowych i handlowych dotyczących ich oferty drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail;

b. kontaktowania się z Uczestnikiem drogą telefoniczną w celu przedstawiania treści marketingowych i handlowych dotyczących oferty Współorganizatorów na podany przez Uczestnika w formularzu numer telefonu.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych opisanych w punkcie 4 powyżej jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z wyrażonymi zgodami marketingowymi) polegający na marketingu i promocji swoich usług, produktów i swojej działalności.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez następujący czas:

a. w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,

b. w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania.

c. w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu

7. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty świadczące dla Współadministratorów usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych, hosting serwera) prawne, doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Na zasadach opisanych w RODO Uczestnikom przysługują następujące prawa:

a. dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);

b. żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

c. żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

e. przenoszenia danych do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO);

9. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt Inspektorami Ochrony Danych na adresy mailowe wskazane w punkcie 2 powyżej, lub listownie na adresy siedzib Współadministratorów.

10. Każda osoba fizyczna posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Webinarze.

12. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie astrafox.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w dowolnej formie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Organizator obwieszcza na stronie internetowej co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.02.2023 r.